Om oss

redskap-2

60 Grader Nord Funktionell Träning AB startades januari 2016, med målet att få människor, oavsett ålder och kön, att känna glädje och samvaro genom träning. Vår verksamhet har sedan dess utvecklats och vi jobbar hårt med att utveckla gymmet och vår grupptränings del. Sedan hösten 2018 pågår ett arbete för att kunna växa till yta.

Hos oss är alla viktiga, oavsett bakgrund. Från nybörjare till elitsatsande individ och lag. Vi strävar efter att hjälpa människor till en aktivare livsstil i vår personliga & familjära träningsmiljö. Du kan komma till oss för att träna och umgås med dina nära och kära, kollegor och vänner, och givetvis med oss. Vår ambition är att du ska trivas, oavsett om du besöker oss för en kopp kaffe eller ett hårt träningspass.

Vid frågor angående vår träningsanläggning kontakta ägare Sarah Steen på sarah@60nord.se

Information om anläggningen som betalningsmottagare:

60 Grader Nord Funktionell Träning AB
Organisationsnummer: 559035-8171
Besöksadress: Vasserudsvägen 11, SE-685 34 Torsby
E-post: info@60nord.se
Betalningsvillkor: Betalningsvillkor framgår på fakturor och avier.
Moms: Företaget är momspliktigt. Medlemsavgifter och andra avgifter som debiteras till medlemmar och kunder är inklusive moms.

 

Medlemsvillkor
60 Grader Nord – MEDLEMSAVTAL

Allmänna villkor för medlemskap hos 60 Grader Nord.
Villkoren gäller från och med den 10.mars 2022.

 Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på 60 Grader Nord och mellan den person (”Medlem”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

Medlemmar
2.1 Medlemskap kan sökas av envar som
– är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman
– är minst fyllda 16 år vid medlemsavtalets undertecknande.
– har ett allmänt hälsotillstånd som enligt 60 Grader Nord:s personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.
2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation.
2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i 60 Grader Nord:s lokaler och åtar sig att följa 60 Grader Nord:s alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.
2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

 

60 Grader Nord:s ansvar
3.1 60 Grader Nord ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i 60 Grader Nord lokaler beroende på omständigheter utanför 60 Grader Nord kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall.
3.2 60 Grader Nord ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i 60 Grader Nord:s lokaler.
3.3 60 Grader Nord ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i 60 Grader Nord:s lokaler.

 

Avtalsförändringar
4.1 Medlemmen godtar att öppettider, träningsscheman, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

 

Träning
5.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från 60 Grader Nord:s personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från 60 Grader Nord:s lokaler.
5.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för 60 Grader Nord:s att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap.
5.3 Medlemmen godtar att 60 Grader Nord:s lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.
5.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

 

Tillfälligt uppehåll av medlemskap
6.1 60 Grader Nord:s kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag.
6.2 Längden på ett godkänt uppehåll är minst 1 månad eller maximalt 1 år. Under uppehållet får medlemmen inte träna i 60 Grader Nord:s lokaler.
6.3 Under uppehållet debiteras medlemmen inte för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet.
6.4 60 Grader Nord:s förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av 60 Grader Nord:s anses vara tillräckligt relevanta.

        6.5 Giltiga intyg:

       – Sjukdom/skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast

       – Graviditet: Inget intyg krävs

       – Jobb-/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

       – Resa mer än 90 dagar: Tur/retur biljett, adressändring eller dylikt

       – Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@60nord.se

 

 

Avgifter och betalning
7.1 Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som 60 Grader Nord:s tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via 60 Grader Nord:s hemsida.
7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och
avgifter för autogiro-medlemskap löpande.
7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.
Allmänna villkor för medlemskap hos 60 Grader Nord:s.
Villkoren gäller från och med den 16 december 2015.
7.4 Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan 60 Grader Nord:s skicka en påminnelsefaktura till medlemmen.
7.5 Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan 60 Grader Nord:s komma att skicka skulden till inkasso.
7.6 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har 60 Grader Nord:s rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

 

Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
60 Grader Nord AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela 60 Grader Nord om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

        Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida                        http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Avstängning vid utebliven betalning

     9.1. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

 

Upphörande av medlemsavtal
10.1 Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 9.5, avslutas innan bindningstiden har utgått.
10.2 Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.
10.3 Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 1 månads varsel.
10.4 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som innefattar datumet för uppsägningen, samt för efterföljande månad.
10.5 Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av 60 Grader Nord, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.

 

Barn / Minderåriga
11.1 Barn under 16 år får endast vistas i 60 Grader Nord:s lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

 

Ändring av av avtalets allmänna villkor
12.1 60 Grader Nord har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor.
Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer 60 Grader Nord att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i 60 Grader Nord:s lokaler.

 

Information och meddelanden
13.1 60 Grader Nord kommer att skicka information till medlemmen främst via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.
13.2 Medlemmen är skyldig att meddela 60 Grader Nord om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

 

Personuppgifter
14.1 60 Grader Nord kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice.
14.2 Medlemmen samtycker till att 60 Grader Nord och 60 Grader Nord:s samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till 60 Grader Nord.

 

Tvist
15.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och 60 Grader Nord skall parterna i första hand försöka komma överens.
Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra
anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten
lämpar sig för nämndens prövning.
Medlemmen och 60 Grader Nord äger dock alltid rätt att
begära att tvist prövas av allmän domstol 

Annan betalare
16.1 Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

Doping

17.1 60 Grader Nord förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från 60 Grader Nord. Ingen återbetalning sker.

Cookies

18.1 Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

 

E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.